THỰC ĐƠN MẪU NHÓM 1

(Từ 25.000 – 30.000 đồng/suất)

THỰC ĐƠN MẪU NHÓM 2

(Từ 20.000 – 25.000 đồng/suất)

THỰC ĐƠN MẪU NHÓM 3

(Từ 30.000 – 40.000 đồng/suất)

suất ăn công nghiệp