THỰC ĐƠN MẪU NHÓM 1

(Từ 25.000 – 30.000 đồng/suất)

THỰC ĐƠN MẪU NHÓM 2

(Từ 18.000 – 23.000 đồng/suất)

THỰC ĐƠN MẪU NHÓM 3

(Từ 30.000 – 35.000 đồng/suất)